کاربرد آماسه (Intumescent Coatings)

با توجه به سوالاتی متعددی که از من شده و متاسفانه فقدان اطلاعات مهندسی سازه و آتش به علت عدم

Read more

EQUALJOINTS meeting in Coimbra

The 6th EQUALJOINTS meeting and probably the last one was in Coimbra. Professor Luis Simoes da Silva welcomed all participants.

Read more