کاربرد آماسه (Intumescent Coatings)

با توجه به سوالاتی متعددی که از من شده و متاسفانه فقدان اطلاعات مهندسی سازه و آتش به علت عدم

Read more

Latest construction project

I was designer and consultant of this modern and luxurious villa at Mazandaran. Project description: Land area: 1190 m2 Total

Read more