کاربرد آماسه (Intumescent Coatings)

با توجه به سوالاتی متعددی که از من شده و متاسفانه فقدان اطلاعات مهندسی سازه و آتش به علت عدم استفاده از افراد متخصص این رشته در شهرداری و آتش نشانی و شرکت های مشاور متن کوتاه و عمومی زیر برای آشنایی بیشتر مهندسین مجری تهیه شده است.

آماسه ماده ای است که در اثر قرارگیری در برابر گرما دچار افزایش حجم شده و چگالی آن کاهش می یابد و به عنوان عایق عمل کرده و باعث می شود حرارت دیرتر به المان فولادی برسد. از این ماده در حفاظت غیر فعال سازه ها در برابر آتش استفاده می شود. بر اساس کاربری سازه و نیاز کارفرما نوع و ضخامت محاسبه می شود و می توان هم در کارگاه و هم در کارخانه آماسه را روی المان های فولادی پاشید. کاربرد آماسه هم از نظر ظاهری برتری بر شاتکریت (لایه ای از بتن که بر روی اسکلت فلزی پاشیده می شود) دارد و هم در هنگام آتش سوزی های بعد از زلزله و وزن سازه.

 

در ایران پوشش سیمانی/بتنی که یک روش قدیمی به حساب می آید عمومیت دارد. در صورتی که پوشش بتن مقطع فولادی فقط برای عملکرد عایق در نظر گرفته شود، ضخامت بتن برای 60 دقیقه مقاومت برابر با 25 میلیمتر و 120 دقیقه برابر با 40 میلیمتر است. در نظر داشته باشید برای جلوگیری از ریزش پوشش بتن حتما باید میلگردهای پیرامونی با ماکزیمم فاصله برابر با 250 میلیمتر و مینیمم قطر 4 میلیمتر در هر دوجهت در دور مقطع اجرا شود در غیر اینصورت کار اصولی انجام نشده و فقط کارفرما هزینه غیرمفیدی را پرداخت کرده است.