نمونه ای از اسکلت رنگ شده توسط آماسه و پوشش روی آن

نمونه ای از اسکلت رنگ شده توسط آماسه و پوشش روی آن

نمونه ای از اسکلت رنگ شده توسط آماسه و پوشش روی آن