فهرست نشریات معتبر آی اس آی مربوط به مهندسی سازه

رتبه بندی نشریات معتبر مربوط به مهندسی سازه

همیشه نوشتن مقاله و انتشار آن در نشریات معتبر یکی از دغدغه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققین می باشد. نشریات زیادی در زمینه مهندسی سازه فعالیت میکنند که همین باعث سخت تر شدن تصمیم گیری برای انتخاب نشریه مناسب می شود.

در زیر فهرستی از نشریات معتبر مربوط به منهدسی سازه بر اساس گزارش سال گذشته تامسون رویترز گردآوری شده است که امیدوارم کمکی باشد برای تصمیم گیری و انتخاب نشریه مناسب. برای خواندن همین مقاله به زبان انگلیسی از لینک انتهای صفحه استفاده کنید.

و اما قبل از بررسی فهرست مقالات به چند تعریف باید توجه شود:

QUARTILE چارک یا

در آمار به هریک از سه مقداری که یک مجموعه از داده را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کند چارک گفته می شود. چارک نشریات علمی در هر رشته محاسبه می شود تا رتبه بندی نشریات حساب شود. به زبان ساده تر کاربرد چارک را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

Q1  چارک 1 یا:

بیست و پنج درصد از بهترین نشریات که بیشترین ضریب تاثیر را دارا می باشند.

Q2  چارک 2 یا:

نشریاتی که در موقعیت وسط به بالا قرار دارند. یا به طور واضح تر بین بیست و پنج و پنجاه درصد بهترینها قرار دارند.

Q3  چارک 3 یا:

نشریاتی که در موقعیت وسط به پایین قرار دارند. یا به طور واضح تر بین هفتاد و پنج و پنجاه درصد بهترینها قرار دارند.

Q4  چارک 4 یا:

نشریاتی که پایین ترین جایگاه را دارند.

اصولا در هنگامی ارزشیابی مقالات منتشر شده در دانشگاه ها، مقالاتی که در نشریه های چارک 1 انتشار یافته باشند بیشترین نمره را دارند و مقالاتی که در چارکهای دیگر قرار دارند نمره خیلی کمتری میگیرند. متاسفانه خیلی از پژوهشگران فقط به ضریب تاثیر نشریات نگاه می کنند که این خیلی صحیح نیست. به علت اینکه در رشته های مختلف اعداد ضریب تاثیر خیلی تفاوت دارند. به طور مثال اگر شما ضریب تاثیر نشریات پزشکی را با مهندسی های مختلف مقایسه کنید یا حتی رشته های مهندسی مثل کامپیوتر و عمران را مقایسه کنید متوجه این موضوع می شوید. بر همین اساس از آنجایی که چارک برای هر رشته محاسبه می شود، برای ارزشیابی مناسب تر است.

به پژوهشگران سازه پیشنهاد می شود که همیشه نشریاتی که ضریب تاثیر سال گذشته ( نه 5 سال ) آنها بالای یک می باشد باید در نظر بگیرند. اصولا این نشریات در چارک اول و دوم قرار می گیرند.

با توجه به توضیحات بالا، به فهرست زیر که 72 نشریه مربوط به مهندسی سازه را نشان می دهد توجه کنید. این لیست می تواند به شما در انتخاب نشریه کمک کند.

Rank Full Journal Title JCR Abbreviated Title Impact Factor 2014 JIF Quartile* 5-Year Impact Factor
1 COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING COMPUT-AIDED CIV INF 4.925 Q1 4.021
2 JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION J COMPOS CONSTR 2.483 Q1 2.457
3 EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS EARTHQ ENG STRUCT D 2.305 Q1 2.502
4 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS CONSTR BUILD MATER 2.296 Q1 2.71
5 COMPUTERS & STRUCTURES COMPUT STRUCT 2.134 Q1 2.528
6 Structural Control & Health Monitoring STRUCT CONTROL HLTH 2.133 Q1 2.309
7 ENGINEERING STRUCTURES ENG STRUCT 1.838 Q1 2.152
8 AUTOMATION IN CONSTRUCTION AUTOMAT CONSTR 1.812 Q1 2.414
9 Archives of Civil and Mechanical Engineering ARCH CIV MECH ENG 1.793 Q1 1.486
10 THIN-WALLED STRUCTURES THIN WALL STRUCT 1.749 Q1 1.883
11 MATERIALS AND STRUCTURES MATER STRUCT 1.714 Q1 1.892
12 STRUCTURAL SAFETY STRUCT SAF 1.675 Q1 2.784
13 JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING J STRUCT ENG 1.504 Q1 1.911
14 Structural Concrete STRUCT CONCRETE 1.492 Q2 1.123
15 TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY TUNN UNDERGR SP TECH 1.49 Q2 1.833
16 Structure and Infrastructure Engineering STRUCT INFRASTRUCT E 1.454 Q2 1.53
17 JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS J WIND ENG IND AEROD 1.414 Q2 1.864
18 Smart Structures and Systems SMART STRUCT SYST 1.368 Q2 1.352
19 COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY COLD REG SCI TECHNOL 1.367 Q2 1.68
20 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH J CONSTR STEEL RES 1.321 Q2 1.699
21 EARTHQUAKE SPECTRA EARTHQ SPECTRA 1.321 Q2 1.474
22 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING J MATER CIVIL ENG 1.296 Q2 1.54
23 MARINE STRUCTURES MAR STRUCT 1.278 Q2 1.764
24 Latin American Journal of Solids and Structures LAT AM J SOLIDS STRU 1.272 Q2 1.411
25 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING J COMPUT CIVIL ENG 1.268 Q2 1.616
26 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING J EARTHQ ENG 1.175 Q2 1.355
27 ACI STRUCTURAL JOURNAL ACI STRUCT J 1.089 Q2 1.452
28 Journal of Civil Engineering and Management J CIV ENG MANAG 1.07 Q2 1.126
29 Journal of Bridge Engineering J BRIDGE ENG 1.065 Q2 1.231
30 Journal of Infrastructure Systems J INFRASTRUCT SYST 1.049 Q2 1.299
31 International Journal of Concrete Structures and Materials INT J CONCR STRUCT M 1.019 Q2
32 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES STEEL COMPOS STRUCT 0.964 Q2 0.922
33 FIRE SAFETY JOURNAL FIRE SAFETY J 0.957 Q2 1.681
34 STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS STRUCT DES TALL SPEC 0.944 Q2 1.219
35 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS STRUCT ENG MECH 0.927 Q3 0.827
36 Computers and Concrete COMPUT CONCRETE 0.869 Q3 0.789
37 JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING J AEROSPACE ENG 0.839 Q3 0.986
38 JOURNAL OF SHIP RESEARCH J SHIP RES 0.821 Q3 1.098
39 JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY J MAR SCI TECH-JAPAN 0.805 Q3 1.031
40 Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Engineering Sustainability P I CIVIL ENG-ENG SU 0.768 Q3 0.862
41 Baltic Journal of Road and Bridge Engineering BALT J ROAD BRIDGE E 0.766 Q3 0.703
42 International Journal of Structural Stability and Dynamics INT J STRUCT STAB DY 0.764 Q3 0.885
43 Earthquake Engineering and Engineering Vibration EARTHQ ENG ENG VIB 0.729 Q3 0.951
44 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-CIVIL ENGINEERING P I CIVIL ENG-CIV EN 0.714 Q3 0.535
45 Earthquakes and Structures EARTHQ STRUCT 0.693 Q3 0.827
46 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES J PERFORM CONSTR FAC 0.631 Q3 0.873
47 Journal of Advanced Concrete Technology J ADV CONCR TECHNOL 0.618 Q3 0.772
48 Advanced Steel Construction ADV STEEL CONSTR 0.6 Q3 0.613
49 WIND AND STRUCTURES WIND STRUCT 0.584 Q3 0.822
50 JOURNAL OF COLD REGIONS ENGINEERING J COLD REG ENG 0.583 Q3 0.538
51 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING ADV STRUCT ENG 0.582 Q3 0.685
52 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING CAN J CIVIL ENG 0.556 Q3 0.589
53 INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING INT J OFFSHORE POLAR 0.517 Q4 0.551
54 European Journal of Environmental and Civil Engineering EUR J ENVIRON CIV EN 0.514 Q4 0.503
55 CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS CIV ENG ENVIRON SYST 0.512 Q4 0.855
56 International Journal of Steel Structures INT J STEEL STRUCT 0.505 Q4 0.659
57 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS P I CIVIL ENG-STR B 0.494 Q4 0.553
58 KSCE Journal of Civil Engineering KSCE J CIV ENG 0.484 Q4 0.615
59 Beton- und Stahlbetonbau BETON- STAHLBETONBAU 0.475 Q4 0.44
60 International Journal of Civil Engineering INT J CIV ENG 0.468 Q4 0.711
61 Structural Engineering International STRUCT ENG INT 0.414 Q4
62 Journal of Fire Protection Engineering J FIRE PROT ENG 0.385 Q4 0.477
63 Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering IJST-T CIV ENG 0.333 Q4 0.304
64 Journal of the South African Institution of Civil Engineering J S AFR INST CIV ENG 0.315 Q4 0.364
65 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MARITIME ENGINEERING P I CIVIL ENG-MAR EN 0.312 Q4 0.438
66 CIVIL ENGINEERING CIVIL ENG 0.269 Q4 0.208
67 Periodica Polytechnica-Civil Engineering PERIOD POLYTECH-CIV 0.261 Q4 0.455
68 Revista de la Construccion REV CONSTR 0.234 Q4 0.187
69 Stahlbau STAHLBAU 0.219 Q4 0.24
70 Gradevinar GRADEVINAR 0.202 Q4 0.121
71 Bautechnik BAUTECHNIK 0.174 Q4 0.207
72 ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION ENG J AISC 0.143 Q4 0.239
Copyright © 2015 Thomson Reuters

برای خواندن همین مقاله به زبان انگلیسی به لینک زیر مراجعه کنید:

Which Structural Engineering Journal ?